ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش بيست و پنجم
در اين دعا از‌  درگاه خداى متعال خير  ‌و‌  سعادت روحانى  ‌و‌  جسمانى فرزندانش را‌  مى طلبد تا‌  براى او‌  خلف صالح  ‌و‌  باقيات الصالحات باشند  ‌و‌  بر‌ خود اهل خير  ‌و‌  سعادت شوند
̶    پروردگارا (درود فرست بر‌ رسول اكرم  ‌و‌  آل‌  اطهارش)  ‌و‌  بر‌ من‌  هم منت گذار به‌  اين نعمت كه‌  فرزندانم را‌  باقى بدارى (و عمر طولانى به‌  آنها عطا كنى)  ‌و‌  آنها را‌  براى من‌  صالح گردانى  ‌و‌  مرا به‌  وجود آنها بهره مند  ‌و‌  كامروا سازى (چون فرزند هرگاه خيرخواه والدين  ‌و‌  نافع به‌  حال آنها شود خود هم به‌  سعادت دنيا  ‌و‌  آخرت كامياب خواهد شد)
̶    اى خدا براى من‌  (يعنى براى حظ  ‌و‌  ابتهاج من‌  بوجود آنها اى خدا) عمر آنها را‌  طولانى گردان  ‌و‌  بر‌ ايام حيوتشان بيفزا  ‌و‌  خردسالشان را‌  بر‌ من‌  (به لطف  ‌و‌  كرمت) پرورش ده‌  (و به‌  حد كمال رسان)  ‌و‌  ضعيفشان را‌  قوى  ‌و‌  نيرومند ساز (جسم  ‌و‌  روحشان را‌  قوت بخش)  ‌و‌  بدنهايشان را‌  براى من‌  سالم بدار  ‌و‌  دينشان را‌  قوى  ‌و‌  اخلاقشان را‌  نيكو گردان (تا براى مقصد عالى من‌  كه‌  حفظ  ‌و‌  تبليغ دين خداست مرا يارى كنند)  ‌و‌  هم (از لطف  ‌و‌  كرم) به‌  نفوس  ‌و‌  اعضاء  ‌و‌  جوارح آنها عافيت  ‌و‌  رستگارى عطا فرما  ‌و‌  در‌  هر‌  چه از‌  امورشان نزد تو‌  (يا به‌  نظر من) مهم است آسايش  ‌و‌  بهبودى بخش  ‌و‌  براى من‌   ‌و‌  بدست من‌  روزيشان را‌  وسيع گردان (يعنى رزق فرزندانم را‌  وسيع  ‌و‌  فراوان  ‌و‌  به‌  دست من‌  به‌  آنها عطا كن تا‌  بهتر مطيع من‌  باشند  ‌و‌  به‌  اجر اطاعت من‌  هم نائل شوند)
̶    و اى خدا فرزندان مرا از‌  نيكوكاران  ‌و‌  نيكان  ‌و‌  متقيان عالم قرار ده‌   ‌و‌  آنان را‌  شنواى سخن حق  ‌و‌  مطيع فرمان خود  ‌و‌  اولياء خود بگردان  ‌و‌  همه را‌  دوستدار  ‌و‌  خيرخواه (دوستان خود)  ‌و‌  معاند  ‌و‌  دشمن با‌  دشمنان خويش بدار (و اى خداى من) اين دعا را‌  مستجاب فرما.
̶    پروردگارا فرزندانم را‌  مايه  ‌ى‌  قدرت  ‌و‌  قوت بازوى من‌  گردان تا‌  به‌  آنان نواقص  ‌و‌  خرابيهاى امورم را‌  اصلاح فرمائى  ‌و‌  عدد (ياوران  ‌و‌  خاندان) مرا به‌  واسطه  ‌ى‌  كثرت آنها بسيار گردان  ‌و‌  محضر  ‌و‌  محفلم را‌  به‌  وجودشان زيب  ‌و‌  زينت بخش  ‌و‌  نام نيكم را‌  به‌  آنها زنده (و پاينده) دار  ‌و‌  در‌  غيبت من‌  امورم را‌  به‌  واسطه  ‌ى‌  آنها كفايت فرما  ‌و‌  مرا بر‌ انجام حوائج زندگانيم به‌  وجود آنها يارى كن  ‌و‌  آنها را‌  محب  ‌و‌  دوستدار من‌  قرار ده‌   ‌و‌  بر‌ من‌  عطوف  ‌و‌  مهربان ساز  ‌و‌  رويشان به‌  سوى من‌   ‌و‌  به‌  راه مستقيم من‌  بدار  ‌و‌  همه را‌  مطيع فرمان من‌   ‌و‌  تارك عصيان من‌  بگردان  ‌و‌  عاق من‌   ‌و‌  مخالف با‌  امر من‌   ‌و‌  خطاكار در‌  حق من‌  مگردان
̶    و اى خدا مرا بر‌ تربيت  ‌و‌  ادب آنها  ‌و‌  نيكوئى  ‌و‌  احسان در‌  حقشان يارى فرما  ‌و‌  علاوه بر‌ اين فرزندان به‌  من‌  فرزندان ذكور ديگر هم از‌  جانب خود (و به‌  لطف خاص خويش) عطا فرما  ‌و‌  هم آنها را‌  خير من‌  قرار ده‌   ‌و‌  معين  ‌و‌  ياور من‌  بر‌ آنچه از‌  حضرتت درخواست كرده ام (از سعادت دارين) بگردان
̶    و مرا اى خدا  ‌و‌  ذريه  ‌و‌  فرزندانم همه را‌  از‌  (شر  ‌و‌  دشمنى  ‌و‌  آسيب) شيطان مردود در‌  پناه خود گير كه‌  اى پروردگار تو‌  محققا ما‌  را‌  آفريده اى  ‌و‌  ما‌  را‌  (بهر چه خير  ‌و‌  سعادت ما‌  بود) امر كردى  ‌و‌  (از هر‌  چه زيان  ‌و‌  هلاكت ما‌  بود) نهى فرمودى  ‌و‌  ما‌  را‌  براى اطاعت (امر  ‌و‌  نهيت) ترسانيدى  ‌و‌  (اما چون مى خواهيم امر  ‌و‌  فرمانت را‌  اطاعت كنيم  ‌و‌  از‌  نافرمانيت دورى گزينيم) تو‌  دشمنى (از شيطان انس  ‌و‌  جن) بر‌ ما‌  مسلط گردانيده اى كه‌  با‌  ما‌  مكر  ‌و‌  حيله مى كند  ‌و‌   ‌آن دشمن را‌  بر‌ ما‌  چيره كردى  ‌و‌  تسلط دادى به‌  آنچه ما‌  را‌  بر‌ او‌  مسلط نساختى او‌  را‌  در‌  قلب ما‌  منزل دادى  ‌و‌  مانند خون در‌  عروق  ‌و‌  جوارح ما‌  جارى ساختى  ‌و‌  اگر ما‌  از‌  او‌  غفلت كنيم هيچ  ‌آن دشمن از‌  ما‌  غافل نخواهد شد  ‌و‌  اگر ما‌  از‌  او‌  فراموش كنيم او‌  يك لحظه از‌  ما‌  فراموش نخواهد كرد  ‌آن دشمن (به دروغ  ‌و‌  فريب) ما‌  را‌  از‌  عقاب نافرمانى تو‌  ايمن مى كند  ‌و‌  از‌  (عقاب  ‌و‌  عذاب) غير تو‌  مى ترساند
̶    اگر ما‌  به‌  كار زشتى توجه  ‌و‌  اهتمام كنيم سخت ما‌  را‌  تشجيع كند  ‌و‌  بى باك سازد (تا به‌   ‌آن عمل زشت بگمارد)  ‌و‌  اگر به‌  كار صالح  ‌و‌  شايسته اى همت گماريم ما‌  را‌  به‌  كندى  ‌و‌  تعويق (و تسويف) وامى دارد (تا مگر  ‌آن عمل خير از‌  ما‌  فوت كند)  ‌و‌  باز  ‌آن دشمن شهوتهاى نفس را‌  در‌  نظر ما‌  جلوه گر مى سازد  ‌و‌  امور باطل شبيه به‌  حق را‌  بر‌ ما‌  نصب مى كند (تا از‌  راه شبهات ما‌  را‌  به‌  راه باطل  ‌و‌  حرام كشاند  ‌و‌  به‌  نام دين از‌  راه دين دور سازد) اگر به‌  ما‌  وعده اى (به خير  ‌و‌  صلاح ما) دهد وعده اش همه كذب  ‌و‌  دروغ است  ‌و‌  اگر ما‌  را‌  به‌  نويد  ‌و‌  اميدى وعده دهد تخلف كند اى خدا اگر اين دشمن بزرگ را‌  تو‌  مكر  ‌و‌  فريبش را‌  از‌  ما‌  دفع نكنى سخت ما‌  را‌  گمراه گرداند  ‌و‌  اگر از‌  دامهاى (هلاكت  ‌و‌  حيله هاى مهلك) او‌  ما‌  را‌  محفوظ نگردانى ما‌  را‌  سخت بلغزاند (و به‌  هلاكت درافكند)
̶    اى پروردگار ما‌  تو‌  تسلط او‌  را‌  بر‌ ما‌  مقهور  ‌و‌  مغلوب سلطنت  ‌و‌  قدرت خود گردان (يعنى چنان نور معرفت  ‌و‌  عظمتت را‌  بر‌ قلوب ما‌  مسلط ساز كه‌  سلطه  ‌ى‌  شيطان انس  ‌و‌  جن  ‌و‌  مكر  ‌و‌  حيله  ‌و‌  فريب  ‌و‌  وسوسه اش به‌  كلى نابود شود  ‌و‌  هيچ در‌  دل ما‌  تاثير نتواند كرد) تا‌  آنكه به‌  واسطه كثرت دعاهاى ما‌  به‌  درگاه حضرتت شيطان را‌  از‌  آزار ما‌  به‌  حبس  ‌و‌  زندان در‌  افكنى كه‌  از‌  كيد  ‌و‌  مكرش (محفوظ شويم و) در‌  صف معصومان (به لطف  ‌و‌  كرمت) درآئيم
̶    بارالها هر‌  چه از‌  حضرتت (به دعا) درخواست كردم همه را‌  عطا فرما  ‌و‌  حوائجم را‌  برآور  ‌و‌  از‌  اجابت دعاها محرومم مگردان كه‌  تو‌  خود اجابت دعا را‌  ضمانت فرموده اى (كه در‌  كتاب خود فرمودى ادعونى استجب لكم)  ‌و‌  دعاى مرا از‌  درگاه رحمتت رد مگردان كه‌  تو‌  خود مرا امر به‌  دعا فرمودى  ‌و‌  اى خدا بر‌ من‌  منت گذار  ‌و‌  هر‌  چه امور دنيا  ‌و‌  آخرتم را‌  اصلاح مى كند به‌  من‌  عطا فرما آنچه را‌  (در دعا) ذكر كردم يا‌  فراموش كردم يا‌  به‌  درگاه حضرتت اظهار داشتم يا‌  در‌  دل پنهان داشتم چه آشكار  ‌و‌  چه نهان گردانيدم همه را‌  به‌  كرمت مرحمت فرم
̶    و اى خدا در‌  تمام اين دعا  ‌و‌  درخواستهايم كه‌  مسئلت از‌  درگاه حضرتت مى كنم مرا از‌  اصلاح كاران  ‌و‌  رستگاران  ‌و‌  فيروزمندان عالم قرار ده‌  آنانكه از‌  درخواستشان به‌  درگاه حضرتت نجاح يافتند  ‌و‌  كامروا شدند  ‌و‌  به‌  توكل  ‌و‌  اعتمادى كه‌  بر‌ تو‌  داشتند ممنوع  ‌و‌  محروم از‌  لطف  ‌و‌  رحمتت نگرديدند
̶    آنانكه چون به‌  تو‌  پناهنده شدند در‌  پناهت (از هر‌  حادثه  ‌و‌  بلا  ‌و‌  فتنه) محفوظ گرديدند  ‌و‌  در‌  تجارتى كه‌  با‌  تو‌  كردند سود  ‌و‌  بهره كامل يافتند آنانكه در‌  جوار عزتت آرميدند آنانكه به‌  فضل وجود  ‌و‌  كرم  ‌و‌  رحمت واسعه ات روزى وسيع حلال نصيب يافتند آنانكه از‌  ذلت  ‌و‌  خوارى بندگى حضرتت به‌  عزت  ‌و‌  سلطنت ابد رسيدند  ‌و‌  از‌  ظلم (ستمكاران  ‌و‌  اشرار جهان) در‌  جوار عدل تو‌  پناه بردند (و از‌  هر‌  ظلم  ‌و‌  جور  ‌و‌  آزار بياسودند) آنانكه از‌  هر‌  رنج  ‌و‌  بلا به‌  رحمتت عافيت  ‌و‌  رستگارى يافتند آنانكه از‌  فقر خود به‌  غناى ذاتى تو‌  از‌  همه بى نياز شدند آنانكه از‌  هر‌  گناه  ‌و‌  لغزش  ‌و‌  خطاكارى به‌  واسطه خدا ترسى معصوم  ‌و‌  محفوظ گرديدند آنانكه بر‌ هر‌  كار خير  ‌و‌  صواب  ‌و‌  طريق رشد  ‌و‌  هدايت به‌  واسطه طاعتت موفق شدند  ‌و‌  به‌  قدرت كامله ات ميان آنها  ‌و‌  گناهان جدائى انداختى  ‌و‌  هر‌  گناه را‌  ترك كردند  ‌و‌  در‌  جوار عنايتت آرميدند
̶    بار الها (مرا از‌   ‌آن پاكان  ‌و‌  مقربان خود قرار ده)  ‌و‌  جميع آنچه در‌  اين دعا درخواست كردم همه را‌  (به لطف  ‌و‌  رحمتت) عطا فرما  ‌و‌  ما‌  را‌  از‌  عذاب آتش فروزان دوزخ در‌  پناه كرمت بدار (و از‌   ‌آن آتش قهر  ‌و‌  غضب نجات بخش)  ‌و‌  نيز اى خدا آنچه من‌  از‌  درگاه كرمت بر‌ خود  ‌و‌  فرزندانم به‌  دعا خواستم مانند  ‌آن را‌  هم به‌  تمام مرد  ‌و‌  زن مسلمان  ‌و‌  مرد  ‌و‌  زن اهل ايمان در‌  حيوه عاجل دو‌  روزه دنيا  ‌و‌  زندگانى آتيه ابدى آخرت به‌  همه عطا فرما (كه اى خداى عالم) تو‌  البته (به لطف  ‌و‌  رحمت) به‌  ما‌  نزديكى  ‌و‌  دعاى ما‌  را‌  مى شنوى  ‌و‌  اجابت مى فرمائى  ‌و‌  به‌  همه امور عالم دانائى  ‌و‌  بر‌ گنه كاران با‌  عفو  ‌و‌  بخشش  ‌و‌  آمرزش  ‌و‌  با‌  همه بندگان عطوف  ‌و‌  رووف  ‌و‌  مهربانى
̶    و ما‌  را‌  در‌  دنيا  ‌و‌  آخرت بهر نعمت بهره مند گردان  ‌و‌  از‌  شكنجه  ‌ى‌  آتش دوزخ نگاه دار.
متن عربی صحیفه سجادیه (25)
(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِوُلْدِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)
اللَّهُمَّ وَ مُنَّ عَلَيَّ بِبَقَاءِ وُلْدِي وَ بِإِصْلَاحِهِمْ لِي و بِإِمْتَاعِي بِهِمْ. إِلَهِي امْدُدْ لِي فِي أَعْمَارِهِمْ، وَ زِدْ لِي فِي آجَالِهِمْ، وَ رَبِّ لِي صَغِيرَهُمْ، وَ قَوِّ لِي ضَعِيفَهُمْ، وَ أَصِحَّ لِي أَبْدَانَهُمْ وَ أَدْيَانَهُمْ وَ أَخْلَاقَهُمْ، وَ عَافِهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ فِي جَوَارِحِهِمْ وَ فِي كُلِّ مَا عُنِيتُ بِهِ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَ أَدْرِرْ لِي وَ عَلَى يَدِي أَرْزَاقَهُمْ. وَ اجْعَلْهُمْ أَبْرَاراً أَتْقِيَاءَ بُصَرَاءَ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ لَكَ، وَ لِأَوْلِيَائِكَ مُحِبِّينَ مُنَاصِحِينَ، وَ لِجَمِيعِ أَعْدَائِكَ مُعَانِدِينَ وَ مُبْغِضِينَ، آمِينَ. اللَّهُمَّ اشْدُدْ بِهِمْ عَضُدِي، وَ أَقِمْ بِهِمْ أَوَدِي، وَ كَثِّرْ بِهِمْ عَدَدِي، وَ زَيِّنْ بِهِمْ مَحْضَرِي، وَ أَحْيِ بِهِمْ ذِكْرِي، وَ اكْفِنِي بِهِمْ فِي غَيْبَتِي، وَ أَعِنِّي بِهِمْ عَلَى حَاجَتِي، وَ اجْعَلْهُمْ لِي مُحِبِّينَ، وَ عَلَيَّ حَدِبِينَ مُقْبِلِينَ مُسْتَقِيمِينَ لِي، مُطِيعِينَ، غَيْرَ عَاصِينَ وَ لَا عَاقِّينَ وَ لَا مُخَالِفِينَ وَ لَا خَاطِئِينَ. وَ أَعِنِّي عَلَى تَرْبِيَتِهِمْ وَ تَأْدِيبِهِمْ، وَ بِرِّهِمْ، وَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ مَعَهُمْ أَوْلَاداً ذُكُوراً، وَ اجْعَلْ ذَلِكَ خَيْراً لِي، وَ اجْعَلْهُمْ لِي عَوْناً عَلَى مَا سَأَلْتُكَ. وَ أَعِذْنِي وَ ذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَإِنَّكَ خَلَقْتَنَا وَ أَمَرْتَنَا وَ نَهَيْتَنَا وَ رَغَّبْتَنَا فِي ثَوَابِ مَا أَمَرْتَنَا وَ رَهَّبْتَنَا عِقَابَهُ، وَ جَعَلْتَ لَنَا عَدُوّاً يَكِيدُنَا، سَلَّطْتَهُ مِنَّا عَلَى مَا لَمْ تُسَلِّطْنَا عَلَيْهِ مِنْهُ، أَسْكَنْتَهُ صُدُورَنَا، وَ أَجْرَيْتَهُ مَجَارِيَ دِمَائِنَا، لَا يَغْفُلُ إِنْ غَفَلْنَا، وَ لَا يَنْسَى إِنْ نَسِينَا، يُؤْمِنُنَا عِقَابَكَ، وَ يُخَوِّفُنَا بِغَيْرِكَ. إِنْ هَمَمْنَا بِفَاحِشَةٍ شَجَّعَنَا عَلَيْهَا، وَ إِنْ هَمَمْنَا بِعَمَلٍ صَالِحٍ ثَبَّطَنَا عَنْهُ، يَتَعَرَّضُ لَنَا بِالشَّهَوَاتِ، وَ يَنْصِبُ لَنَا بِالشُّبُهَاتِ، إِنْ وَعَدَنَا كَذَبَنَا، وَ إِنْ مَنَّانَا أَخْلَفَنَا، وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنَّا كَيْدَهُ يُضِلَّنَا، وَ إِلَّا تَقِنَا خَبَالَهُ يَسْتَزِلَّنَا. اللَّهُمَّ فَاقْهَرْ سُلْطَانَهُ عَنَّا بِسُلْطَانِكَ حَتَّى تَحْبِسَهُ عَنَّا بِكَثْرَةِ الدُّعَاءِ لَكَ فَنُصْبِحَ مِنْ كَيْدِهِ فِي الْمَعْصُومِينَ بِكَ. اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كُلَّ سُؤْلِي، وَ اقْضِ لِي حَوَائِجِي، وَ لَا تَمْنَعْنِي الْإِجَابَةَ وَ قَدْ ضَمِنْتَهَا لِي، وَ لَا تَحْجُبْ دُعَائِي عَنْكَ وَ قَدْ أَمَرْتَنِي بِهِ، وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِكُلِّ مَا يُصْلِحُنِي فِي دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي مَا ذَكَرْتُ مِنْهُ وَ مَا نَسِيتُ، أَوْ أَظْهَرْتُ أَوْ أَخْفَيْتُ أَوْ أَعْلَنْتُ أَوْ أَسْرَرْتُ. وَ اجْعَلْنِي فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ بِسُؤَالِي إِيَّاكَ، الْمُنْجِحِينَ بِالطَّلَبِ إِلَيْكَ غَيْرِ الْمَمْنُوعِينَ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ. الْمُعَوَّدِينَ بِالتَّعَوُّذِ بِكَ، الرَّابِحِينَ فِي التِّجَارَةِ عَلَيْكَ، الْمُجَارِينَ بِعِزِّكَ، الْمُوَسَّعِ عَلَيْهِمُ الرِّزْقُ الْحَلَالُ مِنْ فَضْلِكَ، الْوَاسِعِ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ، الْمُعَزِّينَ مِنَ الذُّلِّ بِكَ، وَ الْمُجَارِينَ مِنَ الظُّلْمِ بِعَدْلِكَ، وَ الْمُعَافَيْنَ مِنَ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِكَ، وَ الْمُغْنَيْنَ مِنَ الْفَقْرِ بِغِنَاكَ، وَ الْمَعْصُومِينَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الزَّلَلِ وَ الْخَطَاءِ بِتَقْوَاكَ، وَ الْمُوَفَّقِينَ لِلْخَيْرِ وَ الرُّشْدِ وَ الصَّوَابِ بِطَاعَتِكَ، وَ الْمُحَالِ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الذُّنُوبِ بِقُدْرَتِكَ، التَّارِكِينَ لِكُلِّ مَعْصِيَتِكَ، السَّاكِنِينَ فِي جِوَارِكَ. 12) اللَّهُمَّ أَعْطِنَا جَمِيعَ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِكَ وَ رَحْمَتِكَ، وَ أَعِذْنَا مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَ أَعْطِ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِثْلَ الَّذِي سَأَلْتُكَ لِنَفْسِي وَ لِوُلْدِي فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا وَ آجِلِ الْآخِرَةِ، إِنَّكَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عَفُوٌّ غَفُورٌ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

تاريخ : | | نویسنده : zarinskin |
رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
لیپوماتیک
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
نقش دینگ در صنعت حمل و نقل
عوارض روغن خراطین
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تحلیل آماری
نمایندگی برندها در ایران
فروشگاه اسباب بازی بازیجو
سامانه جامع مشاغل شهرری

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.